GRAND OPEN

────────────────────────────────────────

폭스서버 오픈 안내

오픈 일정: 2021-07-23 (금) 저녁 8시

────────────────────────────────────────


  폭스 서버 홈페이지: No1Fox1.zz.am
폭스 서버 텔레그램 공지 채널: [ 바로가기 ]
폭스 서버 텔레그램 상담 채널: [ 바로가기 ]